Skip to main content

Nota prawna

Właścicielem strony internetowej w domenie www.vierdent.pl („Serwis”) jest Vierdent z
siedzibą w Krążkowych 87c, 63-600 Kępno. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu
korzystania z Serwisu Internetowego Vierdent (dalej „Regulamin”), który określa zasady
korzystania z Serwisu Internetowego VierdentClinic (dalej „Serwis”) oraz ewentualnego
wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

1. Korzystając z Serwisu Internetowego www.vierdent.pl (Serwis) użytkownik akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych,
przysługują Vierdent oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu
praw własności intelektualnej.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialnośd za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich
zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich
fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków
towarowych należących do Vierdent lub wykorzystywanych przez Vierdent za zgodą osób
uprawnionych. Żadna częśd informacji zawartych w Serwisie nie może byd wykorzystywana w celach
komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie
elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody
Vierdent. Żadna częśd informacji zawartych w Serwisie nie może byd wykorzystana w sposób
naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach
zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób
naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania
zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem
prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowieo punktu 5
niniejszego Regulaminu.

7. Vierdent nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowośd, aktualnośd oraz kompletnośd
informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Vierdent oświadcza, że informacje
stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

8. Vierdent informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter
informacyjny. Vierdent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów
niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania
zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Vierdent nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w
wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

9. Vierdent zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w
Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz
do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego
Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

10. Vierdent nie ponosi odpowiedzialności za zawartośd innych stron WWW oraz serwisów
internetowych, nie stanowiących własności Vierdent, ani nie będących w dyspozycji
Vierdent, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

11. Vierdent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Vierdent nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub
opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo
systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy
przedstawiciele Vierdent zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

12. Prezentowane Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności cena, dostępnośd jak i
inne dane mogą odbiegad od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko
wybrane zabiegi oferowane przez Vierdent. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej
plan i koszt leczenia można precyzyjnie określid dopiero na podstawie badania i konsultacji z
lekarzem stomatologiem.